Ojczysty Dodaj Do Ulubionych

W ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” rozpatrywane będą projekty edukacyjno-animacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, których tematem przewodnim są zagadnienia dotyczące języka polskiego, budowania kompetencji językowych i komunikacyjnych (w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry), kierowane do wszelkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów. Można ubiegać się także o dofinansowanie projektów, wykorzystujących różnorodne narzędzia i środki wyrazu, popularyzujące wiedzę o języku (w tym na projekty polegające m.in. na realizacji wystaw, konkursów tematycznych, konferencji, audycji radiowych i telewizyjnych, kampanii i akcji społecznych, publikacji edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych i promujących wiedzę o języku). W ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” można również uzyskać środki na tworzenie stron i portali internetowych, promujących język polski, popularyzujących wiedzę o języku polskim, kształtujących kompetencje językowe i komunikacyjne.

Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Preferowane będą projekty dotyczące terenów wiejskich lub miejsko-wiejskich oraz małych miast (do 20 tys. mieszkańców). Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 17 lipca 2013 do 15 listopada 2013 roku.

Wnioski można składać w siedzibie Narodowego Centrum Kultury do dnia 17 maja 2013 roku do godz. 16.00 lub nadsyłać do dnia 17 maja (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa z dopiskiem: „Wniosek do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej na opisanej płycie CD.

 

Więcej informacji o programie: http://www.nck.pl/kategorie/ojczysty-dodaj.html

Ojczysty - dodaj do ulubionych 2013